$left
$middle

5485

Dp 5485, fastigheten Kolonnen 19 och 23

Detaljplan för fastigheten Kolonnen 19 och 23 i Limhamn.

Senast 2017-03-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäde och centrumverksamhet på fastigheterna Kolonnen 19 och 23.


Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram.


Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga på www.malmo.se.
Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämna skriftligt och med namn och adress.


Senast 2017-03-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till
Stadsbyggnadskontoret.


De synpunkter som lämnas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.


Efter eventuella revideringar kommer detaljplanen att hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finn ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Senast 2017-03-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd