$left
$middle

5493

Dp 5493, fastigheten Statisten 1 med flera

Granskning av detaljplan för fastigheten Statisten 1 och del av fastigheten Hyllie 2:12 i Hyllie. Under granskningstiden 3 september till 2 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka förskoleverksamheten på fastigheten Statisten 1, Svågertorps förskola, dels genom en utökning av förskolefastigheten, dels genom att göra det möjligt för en mer markeffektiv bebyggelse. Avsikten är att den befintliga förskolebyggnaden ska rivas och ersättas av en ny.

Den nya förskolebyggnaden får uppföras i huvudsakligen två våningar och ska placeras i fastighetens södra del. Angöring till förskolan och parkering för hämtning och lämning avses lösas vid Koristgatan i sydväst.
Förskoleområdet utökas norrut, huvudsakligen över parkmark som sedan tidigare tagits i anspråk av verksamheten. Förskolan beräknas rymma cirka 130 - 150 förskoleplatser, att jämföra med de cirka 100 platser som fanns tidigare.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom planförsalget endast innebär en utökning av befintlig verksamhet.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 3 september till 2 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 11 juli till 31 augusti 2016. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Moderaterna och Liberalerna respektive Sverigedemokraterna har reserverat sig mot beslutet om planuppdrag. Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Reservationerna samt det särskilda yttrandet bifogas.

Granskningshandlingar