Dp 5502, fastigheterna Styckmästaren 28 och 31 i Fosie

Detaljplan för fastigheterna Styckmästaren 28 och 31 i Fosie.

Senast 2018-02-19 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat dettaförslag till detaljplan. Syftet med planen att pröva möjligheten för skoländamål, bostäder och vårdboende, restaurang, småindustri med kontor inom planområdet.

Förslaget innebär att befintlig industribyggnad omvandlas till grundskola, befintlig vandrarhemsbyggnad till bostäder, samt att nya byggrätter för bostäder/vårdboende skapas. I övrigt bekräftas i planen redan befintlig verksamhet på Styckmästaren 28. Detaljplanen syftar även till att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö på fastigheten Styckmästaren 32.

Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att samråda om detaljplanen har Vänsterpartiet, Liberalerna och Moderaterna lämnat särskilt yttranden. Dessa finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas
skriftligt och med namn och adress.

Senast 2018-02-19 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: