Dp 5508, del av fastigheterna Hyllie 7:3

Detaljplan för del av fastigheterna Hyllie 7:3 m.fl.

Senast 2018-03-22 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 22 februari – 22 mars 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.


Planförslaget


Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.
Detaljplanen medger bebyggelse i upp till 50 meter höga byggnader, samt gata på allmän platsmark som knyts samman med gatunätet i området kring Skrivaregatan. För bebyg-gelsen medges främst användningen kontor och parkeringshus men bostäder medges i planområdets västra del, mot en planerad skola. Centrum medges även i alla kvarter. Planförslaget bedöms kunna innehålla ca 80 bostäder
Delar av fastigheterna Hyllie 7:3 och Hyllie 7:4 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken. 2 (3)


Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 16 maj – 16 juni 2017. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.


Senast 2018-03-22 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

För frågor kontakta:
Åse Andreasson, planhandläggare
telefon 040 34 24 07 eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Granskning

Senast ändrad: