Dp 5511, Studenten

Detaljplan för kv. Studenten, Gullviksborg i Fosie

Senast 2017-10-30 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan. Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Planområdet ligger i Gullviksborg i anslutning till Eriksfältsgatan.
Planförslaget gör det möjligt för utbyggnad med ytterligare ca 130 nya bostäder. Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress. 

Senast 2017-10-30 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

Senast 2017-10-30 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:03