Dp 5513, kvarteret Stensjön och Delsjön med flera

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till detaljplan för kvarteret Stensjön och Delsjön i Bellevuegården. Under granskningstiden 2 till 20 november 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget innebär:

  • Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga fler bostäder i Bellevuegårdens östra del genom tillägg av nya byggrätter. Detta kommer att bidra till en högre bebyggelsetäthet och en större variation av boende-former, byggnadsvolymer och takutformningen i området.
  • Planförslagets stadsbyggnadsidé är att skapa ett mer sammanhållet Bellevuegården med en mer varierad bebyggelse inom området. Förslaget innebär att Bellevuegården kopplas bättre samman med sin omgivning genom att tillkommande bebyggelse har framsidor med ingångar mot Stensjö- och Delsjögatan och Lorensborgsgatan.
  • Förtätningen ska ske i samklang med att bevara en bilfri boendemiljö och ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse.
  • Detaljplanen gör det möjligt att bygga sex nya flerbostadshus i tre till tio våningar, ett kringbyggt kvarter och fyra längor radhus. Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 260 nya lägenheter och 24 radhus.
  • Möjlighet till påbyggnad med en våning vid gavlarna på de befintliga högre skivhusen medges i nu gällande plan och föreslås bekräftas i planförslaget. Påbyggnaderna skulle ge ytterligare cirka 60 lägenheter.
  • Detaljplanen gör det möjligt att bygga två nya områden för skolverksamhet. De lämpar sig för förskola, alternativt en mycket liten skola. Dessa kan enligt planförslaget användas för bostäder om inte förskolorna byggs.

Planförslaget är i huvudsak upprättat i enlighet med översiktsplanen men avviker genom att även föreslå bebyggelse på bostadsgårdar. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Detaljplanen innebär att flera markområden som idag används till markparkering omvandlas till byggnad och bostadsgård. Förtätning sker också på mark som idag är bostadsgård men sammanlagt innebär planförslaget en minskning av hårdgjorda ytor i området. Planområdet har god kollektivtrafikförsörjning och ligger direkt vid cykelvägnätet.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2 till 20 november 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningstiden finns planförslaget utställt med en modell på Bellevuegårdens bibliotek och i MKB:s områdeskontor på Stensjögatan 42.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Mötet i Stadionkyrkan ersätts med digitalt möte samma tid

På grund av ökad smittspridning av coronaviruset måste vi tyvärr ställa in det planerade mötet i Stadionkyrkan den 11 november kl 17-19. Istället kommer vi att genomföra mötet digitalt, samma dag och tid. Vi presenterar förslaget till ny detaljplan (dp 5513) och du har möjlighet att ställa frågor. Du anmäler dig till mötet via länken nedan. Välkommen!

Har du frågor eller funderingar

Har du frågor eller vill diskutera planförslaget med våra planhandläggare, kan du kontakta oss via melj stadsbyggnadskontoret@malmo.se. Vill du prata med oss, ringer vi gärna upp dig. Meddela då ditt telefonnummer i mejlet.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 6 april till 4 maj 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Beslut om planuppdrag fattades vid stadsbyggnadsnämnden 2016-12-15. Reservation lämnades av Moderaterna och Liberalerna.

Förslag till beslut om samråd återremitterades vid stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12. Reservation lämnades av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Beslut om samråd fattades av stadsbyggnadsnämnden 2020-03-26. Reservation lämnades av Sverigedemokraterna och särskilt yttrande lämnades av Vänsterpartiet.

Stadsbyggnadsnämndens beslutade 2020-10-22 om att låta planförslaget gå ut på granskning. Moderaterna och Centerpartiet samt Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande och Sverigedemokraterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på granskning.

Reservation och yttranden finns bifogade till granskningshandlingarna

Garnskningshandlingar

Senast ändrad: