Dp 5519, fastigheten Städet 1

Detaljplan för del av fastigheten Städet 1 i Bunkeflostrand.

Senast 2017-10-27 måste eventuella synpunkter ha kommit in till
stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

De synpunkter som har kommit in finns redovisade och
kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.
Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Planområdet ligger i Annestad i Bunkeflostrand. Planförslaget gör det möjligt att bygga en skola för 320 elever. Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom genomförandet av detaljplanen endast har en ringa påverkan på miljön. Byggrätten placeras i ett område med utbyggd infrastuktur.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-10-27 måste eventuella synpunkter ha kommit in till
stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: