Dp 5523, Sallerup 180:21

Granskning nummer 2 av detaljplan för del av fastigheten Sallerup 180:21 m.fl. (Hemgården) i Fortuna Hemgården i Malmö (Dp 5523). Under granskningstiden 1 februari 2021 – 22 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

  • Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett nytt verksamhetsområde i Hemgården möjligt. Syftet är även att pröva ett nytt sätt att utnyttja marken effektivt och ta hand om mötet mellan verksamhetsområdet och kommande blandad stadsbebyggelse i närområdet väl.
  • Större tomter för exempelvis huvudkontor med lager planeras närmast Yttre Ringvägen. I en zon innanför dessa planeras för mindre, icke störande verksamheter.
  • En ny trafikanslutning byggs från Sallerupsvägen och bullerskyddet mot befintliga bostäder förstärks.
  • Nya gröna stråk och en grannskapspark planeras för att föra in nya gröna kvaliteter både för verksamma och boende i området.

Delar av fastigheterna Sallerup 180:22, Sallerup 180:21, Sallerup 180:76 och Tullstorp 180:84 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark. Fastighetsindelningsbestämmelse reglerar fastigheten Sallerup 180:201 (Ringladals gård).

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken den främsta påverkan beräknas utgöra ökad trafik samt buller från denna. Utredningar av trafik- och verksamhetsbuller har utförts i planarbetet.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt på samråd 4 februari 2019 – 8 mars 2019 och granskning 6 april 2020 – 30 april 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelse och utlåtande efter granskning.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 februari 2021 – 22 februari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: