Dp 5527, kvarteret Haga

Detaljplan för kvarteret Haga i Innerstaden

Senast 2017-12-04 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.


Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att uppdra stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanearbete har Sverigedemokraterna reserverat sig. Reservationen finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Förslaget finns tillgängligt för granskning på www.malmo.se samt på
stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.
Planområdet ligger i innerstaden, i korsningen Östra Rönneholmsväg och Carl Gustafs väg.

Planförslaget gör det möjligt att förtäta med bostäder inom befintlig kvartersstruktur samt möjliggör funktionsblandning i befintliga byggnader och därigenom säkrar framtiden för de verksamheter som är planstridiga idag.


Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom den omfattar en mindre utbyggnad som anpassas till sin omgivning.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast 2017-12-04 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-05-22 13:06