Dp 5529, fastigheten Torrdockan 7

Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Västra Hamnen.

Senast 2018-10-19 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 1 oktober – 19 oktober 2018 lämna eventuella synpunkter.Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse,fastighetsförteckning. Planen innebär att det blir möjligt att uppföra en byggnad med cirka 160 bostäder samt
kontor och centrumverksamheter i bottenvåning. Den nya byggnaden ligger i anslutning till Dockplatsen i Västra hamnen. Planläggningen motiveras av att den utgör en fortsättning av Västra Hamnens pågående omvandling från industri- och hamnområde till blandad stad.

Delar av fastigheten Hamnen 21:138 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom området utgörs av en begränsad yta inne i ett redan bebyggt område. Planförslagets markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 4 maj – 17 juni 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 2018-10-19 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: