Dp 5530, Hyllie 165:61 (Öster om mässan)

Granskning av detaljplan för fastigheten Hyllie 165:61 (Öster om mässan). Under granskningstiden 20 juli - 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

I planförslaget föreslås en traditionell rutnätsstruktur där högre kontorsbebyggelse har placerats längs med Annetorpsvägen för att skydda den lägre bostadsbebyggelsen och förskolan i mitten av området mot buller. Detaljplanen möjliggör för ca 360 bostäder och ca 25 000 m2 BTA kontor, ett parkeringshus samt en förskola med möjlighet till ca 100 förskoleplatser.

Inom planen föreslås ett parkstråk som kopplar ihop Kroksbäcksparken med Hyllie vattenpark. Inom parken ryms dels en dagvattendamm som tar emot dagvatten från stora delar av Hyllie dels en områdeslekplats.

Inom planområdet finns tre olika sorters gator som har en tydlig inbördes hierarki. Hyllievångsvägen som är en huvudgata som kopplar ihop planområdet med Holma, en lokalgata som används för angöring till bostäderna, kontoret och parkeringshuset samt gränderna som går mellan bostadsbebyggelsen och som har en mer privat eller informell karaktär.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Området är idag obebyggt och stadsbilden kommer att förändras. Även för fotgängare och cyklister innebär planen en klar förbättring. För den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena i området innebär planen en förbättring.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 20 juli - 27 augusti 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: