Dp 5530, Hyllie 165:61 (Öster om mässan)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av område Hyllie 165:61 (Öster om mässan) i Hyllie. Under samrådstiden 25 mars - 22 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Detaljplanen bygger på en traditionell rutnätsstruktur av gator och kvarter där högre kontorsbebyggelse har placerats längs med Annetorpsvägen för att skydda den lägre bostadsbebyggelsen och förskolan i mitten mot buller. Detaljplanen möjliggör för ca 385 bostäder och ca 35 850 m2 BTA kontor, ett parkeringshus
samt en förskola med möjlighet till 100 förskoleplatser.

Inom planen föreslås ett parkstråk som kopplar ihop Kroksbäcksparken och med Hyllie vattenpark. Bron längs med Hyllievångsvägen breddas för att möjliggöra parkstråket. Inom parken ryms en dagvattendamm som tar emot dagvatten från stora delar av Hyllie samt en områdeslekplats. Inom planen möjliggörs för överdäckning över delar av Annetorpsvägen med en byggrätt för kontor och en park.

Inom planområdet finns tre olika sorters gator som har en tydlig inbördes hierarki. Hyllievångsvägen som är en huvudgata som kopplar ihop planområdet med Holma, en lokalgata som används för angöring till bostäderna, kontoret och parkeringshuset samt gränderna som går mellan bostadsbebyggelsen och som har en mer privat eller informell karaktär.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Området är idag obebyggt och stadsbilden kommer att förändras. För fotgängare och cyklister innebär planen en klar förbättring. För den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena i området innebär planen en förbättring.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 25 mars - 22 april 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: