Dp 5533, område söder om kv. Badhuset

Granskning av detaljplan för 5533. Under granskningstiden 1 juli – 30 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Ny bebyggelse för bostäder, kontor, förskola och parkeringshus.
  • Utökat utrymme för Hyllie boulevard så att gatan kan rymma separata busskörfält, gång-, cykel- och körbanor i båda riktningarna samt trädrader.

Delar av fastigheterna Hyllie 155:91 och Hyllie 165:61 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken. Motiv till ställningstagandet är att den enda större konsekvensen som genomförandet medför är för stadsbilden. Området är idag obebyggt och genomförandet innebär istället tät stadsbebyggelse. Övriga konsekvenser, för buller, luftföroreningar och vatten-kvalitet är ringa.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 juli – 30 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2019-07-01 10:21