Dp 5537, Arenan 2 i Hyllie

Detaljplan 5537 för del av fastigheten Arenan 2 i Hyllie

Senast 2018-02-23 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 29 januari – 23 februari 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. 


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget
Planförslaget består av plankarta med illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Syftet med detaljplanen är att göra det att möjliggöra nybyggnation med en blandning av bostäder, icke störande verksamheter samt tillbyggnad av hotell inom del av fastigheten Arenan 2. Detaljplanen ska också säkerställa angöring/inlastning till Malmö Arena och Malmö Arena Hotel. Del av Arenagatan ingår för att möjliggöra infart till parkeringshus.

Delar av fastigheten Arenan 2 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken. Planförslagets genomförande kommer att medföra en liten ökning av trafiken, påverkan på mikroklimatet i närheten av de höga byggnaderna, främst på grund av vind och på stadslandskapet genom att flera höga byggnader medges.

Senast 2018-02-23 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:03