Dp 5539, Hålsjön 2, Svansjön 4 och Härsjön 4 i Hyllie 

Detaljplan för fastigheterna Hålsjön 2, Svansjön 4 och Härsjön 4 i Bellevuegården i Hyllie.

Senast 2018-03-21 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.

Mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag hade Moderaterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna reserverat sig. Till samrådet hade Moderaterna, Liberalerna och Vänsterpartiet reserverat sig. Till  januarinämnden reserverade sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Till februarinämnden reserverade sig Moderaterna och Liberalerna medan Vänsterpartiet inkom med ett särskilt yttrande. Reservationerna bifogas. Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Planområdet ligger i Bellevuegården i anslutning till Stadiongatan och Ärtholmsvägen. Planförslaget gör det möjligt för utbyggnad med ytterligare ca 120 nya bostäder. Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Synpunkter på förslaget skickas till e-postadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2018-03-21 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: