Dp 5544 området väster om kvarteret Ledsnäckan

Detaljplan för fastigheten Limhamn 155:507, området väster om kvarteret Ledsnäckan i Limhamn. Under granskningstiden 29 oktober – 19 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget


Planförslaget består av plankarta, miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär bostadsbebyggelse i 4–6 våningar, varav den översta våningen huvudsakligen ska vara indragen, samt centrumändamål i den nordöstra delen av planområdet
och naturmark i den södra.

Delar av fastigheterna 155:507 och 150:384 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark i form av gatumark och naturmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken och därför görs en miljöbedömning parallellt med detaljplanen. Miljöbedömning innebär bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 29 oktober – 19 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2018-10-26 14:34