Dp 5548,fastigheten Bunkeflostrand 21:3 m.fl. (Gottorps Allé) i Bunkeflostrand

Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:3 med flera (Gottorps allé) i Bunkeflostrand. Detaljplanen har sedan samrådet delats upp två etapper och två detaljplaner; etapp 1 Dp 5548, etapp 2 Dp 5615.

Senast 2018-09-24 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 3 september – 24 september 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns samrådsredogörelse och fastighetsförteckning i ärendet.

Planförslaget innebär möjlighet att:

• Förlänga Bomhögsgatan österut och utveckla ett bostadsområde norr därom.
• Uppföra ca 40 småhus i form av radhus, kedjehus och villor.
• Utveckla en stadsdelspark som bl.a. innehåller en dagvattendamm.

Delar av fastigheten Bunkeflostrand 21:3 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark. Planförslaget är upprättat i överrensstämmelse med översiktsplanen. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom planförslaget inte möjliggör verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 25 december 2017 – 5 februari 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.
Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att ge planuppdrag för detaljplanen. Yttrandet bifogas.

Senast 2018-09-24 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För närmare information kontakta:
Sara Lööf Planhandläggare telefon: 040-34 22 13 eller epost: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Granskning

Senast ändrad: 2020-04-02 19:16