Dp 5550, del av fastigheten ROSENGÅRD 173:3

Detaljplan för del av fastigheten ROSENGÅRD 173:3 m.fl. i
Rosengård

Senast 2018-07-02 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 12 juni – 2 juli 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.


Planförslaget


Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning och utlåtande efter granskning 1.

Planförslaget innebär att möjliggöra ett modernt industriområde där marken kan utnyttjas effektivt genom att kunna bygga högt och tätt. Förutom industri gör planförslaget det möjligt att ha veterinärverksamhet och en större återvinningscentral i delar av områ-det. Tomter ska kunna erbjudas framförallt för mindre aktörer, men även några större.

Hänsyn ska särskilt tas till höjdskillnader i landskapet och gravhögarna inom fornlämningsområdet. Den högsta totalhöjden är 14 meter, vilket rymmer t. ex. 3 våningar kontor eller höglager. Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet är Elisedals industriområde samt en moské.

Inom planområdet möjliggörs ny kvartersmark för industri, ny naturmark, nya allmänna gator, samt ny gång- och cykelväg längs med Jägersrovägen. Fördröjningsanläggningar för dagvatten kommer att anläggas inom planlagd naturmark.

Även en bit naturmark väster om Stallet 1 (moskén) föreslås bli kvartersmark för att möjliggöra utökad byggrätt för verksamheten.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för granskning 1 under tiden 28 mars – 16 april 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i Utlåtande efter granskning 1. Här finns även en lista med de ändringar som gjorts mellan granskning 1 och granskning 2.

Senast 2018-07-02 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: