Dp 5552, fastigheten KAJAN 21

Detaljplan för fastigheten KAJAN 21 i Limhamn

Senast 2018-04-13 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

De synpunkter som har kommit in finns redovisade och
kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.
Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Planområdet ligger i norra Limhamn vid Västanväg.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se
eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2018-04-13 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: