Dp 5554, detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:149 Under granskningstiden 12 mars – 12 april 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget grundas på planprogram för Varvsstaden (Pp 6030) som godkändes 2011. Planförslaget innebär:
- Parkeringshus, centrumverksamhet samt bostäder i befintlig byggnad
- Nya byggnader med bostäder och centrumverksamheter
- Två parker
- Förutsättningar för bryggor samt en gång- och cykelbro över Södra hamnbassängen
- Bevarande av en kulturhistoriskt värdefull byggnad

Delar av fastigheten Hamnen 21:149 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom föreslagen markanvändning inte väntas ge någon betydande negativ påverkan på omgivningen. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 12 mars – 12 april 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-03-25 13:42