Dp 5555, Detaljplan för fastigheten Gjutformen 1

Detaljplan för fastigheten Gjutformen 1 m.fl. i Limhamn

Senast 2018-06-11 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 24 maj – 11 juni 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80
Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret,August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget


Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:


• Högre exploateringsgrad och större byggnadsvolymer jämfört med gällande detaljplan
• Förändring av kvarterets utbredning mot Limhamnsvägen

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom utbyggnaden omfattar en förtätning i en miljö där inga utpekade höga värden berörs.

Planprocessen


Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 18 oktober – 21 november 2017.

De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 2018-06-11 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: