Dp 5557, fastigheten Skjutsstallslyckan 20 m.fl.

Granskning av detaljplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 20 m.fl. i Kirseberg. Under granskningstiden 13 maj - 7 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:
- Omvandling av verksamhetsområde i kollektivtrafiknära läge till blandad stad med mestadels bostäder, ca 400 lägenheter.
- Bebyggelse i upp till ca åtta våningar höga byggnader i form av två kvarter.
- Ett mer finmaskigt gatunät med två nya gator mellan Lundavägen och Rosendalsvägen, en på allmän platsmark och en på kvartersmark.

Delar av fastigheten Skjutsstallslyckan 20 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark. Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planförslaget antas på grund av sin omfattning och sitt innehåll inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 13 maj - 7 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2019-05-20 13:56