Dp 5559, fastigheten Teknikern 2

Detaljplan 5559 för fastigheten Teknikern 2 m.fl, Hyllie

Senast 2018-10-02 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 11 september- 2 oktober 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost
stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor,
205 80 Malmö.

Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att uppdra stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanearbete har Vänsterpartiet reserverat sig. Reservationen finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på stadsbyggnadskontoret,
August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Senast 2018-10-02 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: