Dp 5561, Danzig 20

Detaljplan för Danzig 20, innerstaden.

Senast 2018-08-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 3 juli- 17 augusti 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning. Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse i tre till sju våningar och centrumändamål i markplan medges inom planområdet. 

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap.§11 miljöbalken eftersom planförslaget inte möjliggör verksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan och inte bedöms påverka människors hälsa eller miljö negativt. Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. 

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 14 mars till 13 april 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen. Liberalerna och Moderaterna har lämnat särskilt yttrande över planuppdraget. Yttrandet bifogas.

Senast 2018-08-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: