Dp 5564, fastigheterna Innerstaden 30:40 och 31:7

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Innerstaden 30:40 och 31:7 i Kirseberg. Under samrådstiden 14 februari till 15 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med översiktsplan för del av Kirseberg (samrådsförslag januari 2015) tillvarata det centrala och stationsnära läget och göra det möjligt för ny tät stadsbebyggelse, som genom gång- och cykelförbindelser under kontinentalbanan binder samman planområdet med Kirseberg och tillkommande bebyggelse norr om kontinentalbanan.

Detaljplanen föreslår bostäder med kontor och centrumfunktioner i området närmast Östervärns station och Södra Bulltoftavägen. Planläggningen motiveras av satsningen på Östervärns station och trafikeringen av Malmöringen. Genom en utveckling av området runt Östervärns station, kan stationen bidra till att höja kollektivtrafikens status och utveckla områdena runtomkring.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 14 februari till 15 mars 2019, kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Planprocessen

Moderaterna och Liberalerna har reserverat sig mot och Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationen/yttrandet hittar du nedan under samrådshandlingar.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella ändringar kommer planförslaget att presenteras för allmänheten igen under en granskningsperiod. Då finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på plansförslaget.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: