5565

Dp 5565, fastigheten Makrillen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Makrillen. Under granskningstiden 17 december 2020 till 31 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget grundas på ett planprogram Planprogram för kvarteren Skolan, Gäddan m fl, Pp 6012 som godkändes 2007, samt på ett värdeprogram, Värdeprogram för Citadellsfogen, upprättat 2012.

Planförslaget möjliggör fyra kvarter med blandad stadsbebyggelse i form av bostäder, förskola, kontor, centrumverksamheter samt ett parkeringshus.

I öst-västlig sträckning genom området planeras ett rekreationsstråk för framför allt gående och cyklister, till vilket gröna miljöer i form av förskolegård, bostadsgårdar samt en mindre park knyts. Ytterligare ett stråk för gående och cyklister möjliggörs längs Turbin-kanalen.

Som ett led i att säkra tillgängligheten till Västra Hamnen möjliggör planförslaget också en om- och utbyggnad av de större gator som omgärdar de planerade kvarteren:

 • Skeppsbyggaregatan föreslås breddas och byggas om som en förlängning av den nyligen utbyggda Neptunigatan i öster.
 • Västra Varvsgatan-Mariedalsvägen breddas och ges en snedare vinkel från kors-ningen Skeppsbyggaregatan/Västra Varvsgatan, över kanalen. En separat gång- och cykelbro möjliggörs på Varvsbrons norra sida.
 • Citadellsvägen breddas och en separat gång- och cykelbro möjliggörs på Västerbrons norra sida.
 • Skeppsgatan breddas.

Delar av fastigheterna Limhamn 10:3, Innerstaden 10:94 och 1:14, Hamnen 21:138 och 21:147, Skolan 1 och Makrillen 3 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 3§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Motiveringen till denna bedömning sammanfattas nedan:

 • Planförslaget utgör en fortsatt utveckling av Västra Hamnen och innebär en utbyggnad av ett område som sedan tidigare är ianspråktaget för bebyggelse och anläggningar.
 • Förslaget innehåller inga funktioner som kan antas utgöra en påtaglig risk för människors hälsa och innebär inte heller någon påtaglig påverkan på miljön.
 • Planförslaget berör vidare inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken, med undantag för strandskyddet.
 • Området påverkas inte av några utomstående källor för olägenheter eller störningar, med undantag för buller från vägtrafiken och risken för framtida, höga vattenstånd.

Dessa frågor hanteras på ett godtagbart sätt i detaljplanen genom placering och utformning av bebyggelsen inom området.

Lämna synpunkter under granskningen

Under samrådstiden 17 december 2020 till 31 januari 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 19 december 2019 – 31 januari 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om plan-uppdrag. Särskilt yttrandet bifogas.

Granskningshandlingar