Dp 5566 för del av fastigheten Hamnen 21:138

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 21:138, Västra hamnen, Malmö.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av gatunätet som knyter samman Västra hamnen med Malmös centrala och västra delar, för att skapa mer stadsmässiga gaturum och förbättra tillgängligheten för såväl fotgängare, cyklister, kollektivtrafik som biltrafik. Utvecklingen av gatunätet behövs också för att bättre betjäna de befintliga och tillkommande funktioner som finns i planområdets närhet.

Anmälan

Senast ändrad: