Dp 5567, fastigheten Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps allé)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 21:6 (Gottorps gård). Under granskningstiden 3 till 24 september 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget grundas på ett planprogram 6049 Gottorps Allé som godkändes 2016. Planförslaget innebär:
  • Utveckling av ett småhusområde med ca 15 st bostäder i form av friliggande villor
    samt radhus.
  • Bevarande av den äldre trädridån norr om Gottorps gård, genom att mark runt ridån avsätts som naturmark.
  • En allmän gata som leder igenom området i öst-västlig riktning och binder samman området med det bostadsområde som planeras öster om detta detaljplaneområde.
  • Delar av fastigheten Bunkeflostrand 21:6 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken, eftersom det inte berör något Natura 2000-område och de höga naturvärden som finns i området, i form av en trädridå bevaras. Planförslaget möjliggör heller ingenverksamhet eller åtgärd med negativ miljöpåverkan eller som innebär risk för människors hälsa.

Lämna synpunkter under granskningen

Under samrådstiden 3 till 24 september 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 20 september till 18 oktober 2019. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: