Dp 5568, fastigheterna Cykeln 14 och 15

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Cykeln 14 och 15. Under granskningstiden 20 nov – 11 dec 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär: en prövning av att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse och centrumfunktioner utmed Lönngatan.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap miljöbalken.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 20 nov – 11 dec 2018 kan du som berörs
av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: