Dp 5569, fastigheten Slaghacken 22

Detaljplan för fastigheten Slaghacken 22 i Hyllie.

Senast 2017-09-29 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till ändring av detaljplan. Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra delning av fastigheten Slaghacken 22 och därefter bebygga den nya fastigheten. Detta kan ske om gällande fastighetsindelningsbestämmelser (1280K- 1344S) för Slaghacken 22 tas bort.
Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.
Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram. Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga på www.malmo.se.
Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-09-29 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: