Dp 5570, fastigheten Bunkeflostrand 1:32

Detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 1:32, i Bunkeflostrand, Malmö.

Senast 2018-08-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 6 juli – 17 augusti 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning. Planförslaget prövar att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse utmed Strandgårdsvägen.  Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Samråd har skett med Länsstyrelsen om denna bedömning.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2017-11-31– 2018-01-03. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen

Senast 2018-08-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: