Dp 5573, Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:400

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:400. Under granskningstiden 7 till 28 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålsenliga industrifastigheter genom att planlägga Svarvgången, en allmän gång- och cykelväg, till kvartersmark för industri.

Planläggningen möjliggör ett bättre utnyttjande av kringliggande industrifastigheter. Marken inom planområdet kommer att användas som kommunikationsyta mellan fastigheterna. Marken kan också användas för markparkering. 

Detaljplanen medger ingen ny byggrätt eftersom det går underjordiska ledningar ut med den befintliga gång- och cykelvägen. Marken är idag planlagd för park, plantering och gata. Området redovisas i översiktsplanen som befintligt särskilt verksamhetsområde. 

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §3 miljöbalken.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 14 juni – 14 augusti 2018. De synpunkter som kom in då finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 7 till 28 novenber 2018 kan du som berörs
av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns fastighetsförteckning och samrådsredogörelse.

Senast ändrad: