Dp 5574, Priorn 4

Detaljplan för fastigheten Priorn 4 m.fl. i Innerstaden

Senast 2018-02-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.

Mot stadsbyggnadsnämndens beslut att granska detaljplanen har Sverigedemokraterna reserverat sig och Liberalerna lämnat särskilt yttrande. Reservationen/yttrandet bifogas.

Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Planområdet ligger i Innerstaden i anslutning till Pildammsvägen. Planförslaget gör det möjligt att förtäta med bostäder, centrumfunktioner och förskolan. Syftet är vidare att bidra i Pildammsvägens utveckling till karaktär stadshuvudgata. Delar av fastigheten Priorn 4 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Synpunkter på förslaget skickas till e-postadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas
skriftligt och med namn och adress.

Senast 2018-02-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: