Dp 5575, del av fastigheten Oxie 27:29

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Oxie 27:29. Under granskningstiden 7 till 28 november 2018 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål, med begränsningen att enbart upplag får anordnas inom en del av planområdet.

Marken är idag planlagd som allmän platsmark i form av park, plantering och gata. Markytan som ingår i planområdet är obebyggd och ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde.

Planområdet genomkorsas av allmänna underjordiska ledningar,
vilket medför att ingen permanent bebyggelse kan tillåtas. Området redovisas i översiktsplanen som befintligt särskilt verksamhetsområde med täthetsgrad 2.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3§ miljöbalken.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 15 juni – 15 augusti 2018. De synpunkter som kom in då finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 7 till 28 novenber 2018 kan du som berörs
av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Planförslaget består av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse. Dessutom finns fastighetsförteckning i ärendet.

Senast ändrad: 2018-11-07 14:12