Dp 5576, fastigheten Tullstorp 180:75

Granskning av detaljplan för fastigheten Tullstorp 180:75. Under granskningstiden 3 maj till 31 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär en komplettering av bystrukturen i Tullstorp genom att industrifastigheten Tullstorp 180:75 planläggs för bostadsändamål i form av flerbostadshus med lägenheter samt viss centrumverksamhet ut mot korsningen Fortunavägen/Tullstorpsvägen.  

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken, då en stor del av marken är utnyttjad och hårdgjord. I den östra delen av fastigheten finns ett betydande antal träd. Trädens vitalitet har bedömts som generellt låg. Livskraftiga träd bevaras. 

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 3 maj till 31 maj 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskning handlingar

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 26 september – 26 oktober 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast ändrad: 2019-05-03 14:20