Dp 5578, fastigheten Sommarlust 18

Detaljplan för fastigheten Sommarlust 18 i Tygelsjö.

Senast 2018-05-07 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 16 april – 7 maj 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.


Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.


Planförslaget
Planförslaget består av planbeskrivning med tillägg av planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser (akt 1280K-T00428) för fastigheten Sommarlust 18 tas bort, vilket gör det möjligt att ändra fastighetsindelningen för fastigheten.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljö-balken eftersom någon ny byggrätt ej tillskapas genom planförslaget.


Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att tas upp i stadsbyggnadsnämnden för antagande och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.
Stadsbyggnadsnämnde

Senast 2018-05-07 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: