Dp 5580, fastigheterna Sockret 1, Hamnen

Detaljplan för fastigheterna Sockret 1 m.fl. i Hamnen i Malmö.

Senast 2018-01-29 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

 Genom att ta bort gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Sockret 1-2, 4 och 6 (702S, 1320S och T150) blir det möjligt att förändra fastighetsindelningen i kvarteret Sockret.

Planområdet består av fyra fastigheter, Sockret 1-2, 4 och 6 om totalt ca 4 hektar. Fastigheterna ligger i kvarteret Sockret och gränsar till Lodgatan i väster, Spikgatan i norr och Tånggatan i söder samt mot Järnkajen i öster. Fastigheterna är i privat ägo.

 Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till ändring av detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 8 januari – 29 januari 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.


Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.


Planförslaget
Planförslaget består av planbeskrivning med tillägg av planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Sockret 1-2, 4 och 6 (702S, 1320S och T150) tas bort vilket gör det möjligt att förändra fastighetsin-delningen i kvarteret Sockret.


Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att tas upp till stadsbyggandsnämnden inför antagandet och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.

Senast 2018-01-29 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: 2018-06-08 11:00