Dp 5581, del av fastigheten Hamnen 22:149

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:149 i
Hamnen i Malmö

Senast 10 maj 2018 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 26 april – 10 maj 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteckning. Planförslaget innebär att ett tekniskt fel som uppstod i samband med antagandet av detaljplanen (Dp 5400) rättas till. Felet består i en alltför hög medgiven byggnadshöjd inom två mindre områden som nu rättas till. Planförslaget innebär en lägre bebyggelse än den som felaktigt antogs och antas inte
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §3 miljöbalken.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 21 februari – 23 mars 2018. Under samrådet lämnades inte in några synpunkter.

Senast 10 maj 2018 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: