Dp 5582, fastigheten Bunkeflostrand 8:25

Ändring av detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 8:25 m.fl. i
Bunkeflostrand i Malmö

Senast 2018-03-23 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

 

Samrådstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till upphävande av detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 21 februari – 23 mars 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbygg-nadskontor, 205 80 Malmö.


Planförslaget


Förslaget består av en planbeskrivning Dessutom finns i ärendet en fastighetsförteck-ning.
Förslaget innebär att den gällande detaljplanen upphävs inom gränserna för fastigheten Bunkeflostrand 8:25. Detta gör det möjligt att pröva ett bygglov för en justerad place-ring av den befintliga scoutstugan.
Upphävandet av detaljplanen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom det inte i sig medför att någon bebyggelse medges.


Planprocessen


De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kom-menteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer upphävandet att kunna antas av stadsbyggnadsnämnden.

Senast 2018-03-23 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: 2018-05-22 14:35