Dp 5588, Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 m.fl. Under granskningstiden 16 januari – 13 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Detaljplanen möjliggör för sex flerbostadshus i 5–6 våningar samt två längor med radhus. Därutöver möjliggörs en förskola, lokaler för centrumverksamhet och tre mindre parkstråk. Inom ett av parkstråken planeras det för en dagvattenanläggning.
Detaljplanen möjliggör också för det så kallade barncampus som är ett allmänt tillgängligt östvästligt stråk som kopplar ihop planområdet med Kroksbäcksparken och Kulladal. Längs barncampus ska det finnas platser, funktioner och aktiviteter som vänder sig till barn och unga. Bussen flyttas ut till Pildammsvägen som byggs om till en mer stadsmässig gata.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 16 januari – 13 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskning

Senast ändrad: