Dp 5589 Härbärget 1 m.fl. i Hyllie

Granskning av detaljplan för fastigheten Härbärget 1 m.fl. i Hyllie. Under granskningstiden 24 juni – 21 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget baseras på det förslag (The Embassy of Sharing) som utsågs som vinnare i Malmö stads markanvisningstävling för kvarteret Härbärget 2017. Planförslaget möjliggör uppförandet av ny blandad stadsbebyggelse i form av bostäder, kontor, restauranger, olika former av mötesplatser och verksamhetslokaler.

Bebyggelsen inom området föreslås vara varierad i funktion, höjd och uttryck. Inom planområdets allmänna ytor ska gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför fordonstrafik och en tydlig koppling mellan planområdet och Hyllie stationstorg och tågstationen skapas. Planförslaget ska möjliggöra ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lösningar.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 24 juni – 21 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: