Dp 5590, fastigheten Ringspännet 3

 Ändring av detaljplan för fastigheten Ringspännet 3 i Fosie

Senast 2018-05-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till ändring av detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 3 maj – 17 maj 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost
stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor,
205 80 Malmö.

Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning med tillägg av planbestämmelser.
Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Ringspännet 3 (T00322) tas bort vilket gör det möjligt att överföra fastigheten till Ringspännet 1.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att tas upp till stadsbyggandsnämnden inför antagandet och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.

Senast 2018-05-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: