Dp 5592, för fastigheten Bunkeflo 6:8 m. fl. i Hyllie i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflo 6:8 m. fl. i Hyllie i Malmö. Under granskningstiden 25 oktober till 29 november 2019, kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär möjligheten att skapa en helt ny stadsdelspark i södra Hyllie. Planförslaget möjliggör även en fortsatt utbyggnad av Hyllie boulevard, den stadshuvudgata som förbinder centrala Hyllie med Pildammsvägen och som den nya bebyggelsen i södra Hyllie ska kunna växa upp kring.

Delar av fastigheterna Agunnaryd 1, Bunkeflo 6:8, Hyllie 4:2, 4:3, 4:8 och 7:32 ochVintrie 17:2 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Genomförandet av denna detaljplan kommer att medföra konsekvenser för landskapsbilden, buller, trafik och grönstruktur men dessa konsekvenser bedöms inte i sig som betydande.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 25 oktober till 29 novmeber 2019, kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö

  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 30 oktober till 3 december 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna och Moderaterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på granskning. Centerpartiet har lämnat särskilt yttrande i ärendet. Reservationerna och yttrandet bifogas.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: