Dp 5595, fastigheten Hamnen 22:33

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan fastigheten Hamnen 22:33. Under granskningstiden 8 januari – 25 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget möjliggör för byggande av en kontorsbyggnad med cirka 1500 arbetsplatser. Byggnaden föreslås inhysa centrumverksamheter i bottenvåning samt ett underjordiskt garage i ett plan. Planläggningen kommer innebära att Venusgatan försvinner samt att Tellusgatan får en ny sträckning.

Delar av fastigheterna Hamnen 22:31 och Hamnen 22: avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom de rör sig om en begränsad yta och föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Planen innebär viss negativ påverkan på kulturmiljö då rivning av befintliga byggnader krävs. Marken kommer att saneras vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 8 januari – 25 januari 2019 kan du som berörs
av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: