Dp 5596, kvarteret Vaxformen m fl.

Ändring av detaljplan för kvarteret Vaxformen med flera, i Limhamn.

Senast 2018-06-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 8 juni – 28 juni 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom har i ärendet upprättats samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att den gällande planbestämmelsen om skydd mot störningar ersätts av en som motsvarar de nuvarande reglerna. Ändringen innebär även att en redovisning av omgivningsbuller tillfogas handlingarna.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3§ miljöbalken.


Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 15 maj 2018 – 6 juni 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 2018-06-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 14:04