ÄDp 5598, fastigheterna Böljan 3 och 4 i Innerstaden

Granskning av detaljplan för fastigheterna Böljna 3 och 4 i Innerstaden. Under granskningsstiden1 juni – 22 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 77 ändras på så vis att:

  • Bestämmelsen, om att byggnaderna endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheterna Böljan 3 och Böljan 4 kan inredas till bostäder.
  • Bestämmelsen, om att byggnaderna endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas, tas bort. Detta innebär att vindarna på fastigheterna Böljan 3 och Böljan 4 kan inredas till bostäder.
  • Varsamhetsbestämmelser läggs till om att byggnadernas takfall mot Falsterbogatan och delar av Ystadsgatan och Simrishamnsgatan ska bibehållas till sin utformning och därmed undantas från byggnation av frontespiser, takkupor eller takfönster. Även varsamhetsbestämmelse om bibehållen takfot mot gatorna läggs till.
  • Utformningsbestämmelse läggs till som reglerar placering av takkupor. Detta för att behålla byggnadernas enkla, symmetriska uppbyggnad och få till stånd en arkitektonisk och kulturmiljömässig helhetsverkan.
  • Gällande fastighetsindelningsbestämmelse; Tomtindelning TI 108B upphävs inom fastigheterna Böljan 3 och Böljan 4.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan befintlig, bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark. 

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 juni – 22 juni 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 27 februari – 27 mars 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.
Moderaterna och Centerpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Det särskilda yttrandet bifogas.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: