ÄDp 5601, För fastigheterna Kvävet 11 och Kvävet 13 i Rosengård

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för ÄDp 5601. Under granskningstiden 18 december - 22 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Syfte och sammanfattning av förslaget

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en utökad byggrätt för industriändamål på mark som idag ligger som prickmark - mark som inte får bebyggas.

Planändringen
Detaljplaneändringen omfattas av prickmark – mark som inte får bebyggas som i gällande plan från 1959 är förlagd längs med den västra fastighetsgränsen inom Kvävet 11 samt den östra fastighetsgränsen på Kvävet 13. Planförslaget innebär att prickmarken upphör att gälla.

Planförslaget innebär att en utbyggnad av befintlig industriverksamhet på fastigheterna Kvävet 11 och 13 möjliggörs. Totalt tillkommande byggrätt för befintlig industriverksamhet är cirka 800 kvm.

Lämna synpunkter under granskning

Under granskningstiden 18 december - 22 januari 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: