Dp 5602, fastigheten Hamnen 22:192 i Hamnen, Malmö

Granskning av detaljplan för 5602. Under granskningstiden 7 juli - 28 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Den befintliga magasinsbyggnaden inom fastigheten är av högt kulturhistoriskt värde och har därför försetts med rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Ambitionen är att byggnaden till så stor del som möjligt ska fyllas med publika och kulturella verksamheter, såsom t.ex. museum, konsertlokal och studios och högre utbildningsverksamhet, men även kontor och publika centrumfunktioner, såsom arkitektur- och webbyråer,
hantverk, butiker, restaurang och frisk- och primärvård samt mikrobryggeri. För att möjliggöra de verksamheter som planeras i byggnaden regleras kvartersmarken med ändamålen centrum (C), besöksmål (R), gymnasie- och vuxenskola (S1) och småskalig produktion av varor med tillhörande försäljning (Z1).

Utöver detta tillåter planen en tillfällig användning av lagerverksamhet i 5 år (Z2) i väntan på utvecklingen av Nyhamnen och möjligheten att fylla byggnaden med de verksamheter som planen avser.

Förslaget innebär ett bevarande av befintlig byggnad. Detaljplanen medger ingen ytterligare byggrätt.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 7 juli - 28 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2020-07-09 11:29