Dp 5603, för del av fastigheten Ledebur 15

Granskning av detaljplan för 5603. Under granskningstiden 28 augusti – 23 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.


Planförslaget innebär att de byggnader och den verksamhet som finns inom planområdet bekräftas. Ingen ytterligare byggrätt ges.

Detaljplanens användnings- och utformningsbestämmelser är anpassade efter befintlig användning och byggnader.
På fastigheten bedrivs i dag främst kontorsverksamhet, men i källarplan även babysimverksamhet och nattklubb. Gällande plan medger kontor som användning och användningen behöver därmed breddas för att även inrymma verksamheterna i källarplan.


Planförslaget innebär att hela planområdet planläggs för K- Kontor och C1-Centrum i källarplan, ej hotell. Byggnadshöjderna i planen är satta utifrån höjder på befintlig bebyggelse.


Eftersom fastigheten ligger inom ett område som är kulturhistoriskt särskilt värdefullt och byggnaden på fastigheten utgörs av gamla stadshuset (Stadens kontorshus), som är samhälls- och arkitekturhistoriskt värdefullt, så har rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser infört.


Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget inte bedöms ge negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Planen omfattar en befintlig byggnad och ingen naturmiljö. Planen bidrar till hushållning med fysisk miljö och bevarande av kulturmiljö. 

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 28 augusti – 23 september 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskning

Senast ändrad: