ÄDp 5604, fastigheterna Babord 1, Styrbord 1 och Flytvästen 1

Ändring av detaljplan för fastigheterna Babord 1, Styrbord 1 och Flytvästen 1 i Limhamn

Senast 2018-08-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 7 augusti – 28 augusti 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost
stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på stadsbyggnadskontoret,
August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera  sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning. Dessutom har i ärendet upprättats en fastighetsförteckning och en samrådsredogörelse.

Planförslaget innebär att en redovisning av vilket omgivningsbuller som förekommer tillfogas planbeskrivningen.

Planförslaget är upprättat i förenlighet med översiktsplanen och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 3§ miljöbalken.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 8 juni – 13 juli 2018. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 2018-08-28 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: