Dp 5605, Katrinelund 28

Granskning av detaljplan för Katrinelund 28. Under granskningstiden den 18 december 2019 – 1 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: sam-rådsredogörelse och fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär:

Syftet med planförslaget är att möjliggöra centrumverksamhet (utan möjlighet för över-nattning) och djurhållning såsom smådjursklinik och hunddagis inom fastigheten Katri-nelund 28.

Inom fastigheten finns idag bland annat en loppmarknad, kontor, samlingslokaler och föreningslokaler med tidsbegränsade bygglov. Planförslaget bekräftar därmed pågående markanvändning och möjliggör en utveckling av fastigheten med liknande verksamheter.

Planläggningen motiveras av att fastigheten ligger i ett område som genomgår en för-ändring från industriområde till blandad stadsbebyggelse. Detaljplanen går i linje med översiktsplanens intentioner som anger existerande blandad stadsbebyggelse.

Fastighetens parkeringsbehov bedöms kunna lösas inom fastigheten genom befintligt garage under byggnaden samt på befintliga markparkeringsplatser norr och väster om byggnaden.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom fastigheten redan är ianspråktagen för bebyggelse och att inga naturvär-den finns inom fastigheten.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden den 18 december 2019 – 1 februari 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: